Περιήγηση: Αλβανία

Διεθνή
Αλβανία: Ένοπλη σύγκρουση αστυνομίας και Ιρανών μουτζαχεντίν στο Δυρράχιο

Αιμα­τη­ρή συμπλο­κή  μετα­ξύ αλβα­νι­κών δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας και μελών της Ιρα­νι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης Μου­τζα­χε­ντίν-ε-Χαλκ (ΜΕΚ), σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στο κέντρο διαμονής…

Διεθνή
Αλβανία: Παραμένει προφυλακισμένος ο Μπελέρης, αποφυλακίζεται με όρους ο Κοκαβέσης

Τη συνέ­χι­ση της προ­φυ­λά­κι­σης του Φρέ­ντη Μπε­λέ­ρη και την απο­φυ­λά­κι­ση του Παντε­λή Κοκα­βέ­ση με την υπο­χρέ­ω­ση παρου­σί­α­σης στις αρχές αποφάσισε…

Πολιτική
ΥΠΕΞ για την προφυλάκιση Μπελέρη: «Αν τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα είναι σκανδαλώδης»

«Σκαν­δα­λώ­δη» χαρα­κτη­ρί­ζει το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου της Αυλώ­νας να προ­φυ­λα­κί­σει τον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Χει­μάρ­ρας, Φρ. Μπελέρη,…

Πολιτική
Βελόπουλος: Ψαρεύει στα θολά νερά του χρυσαυγιτισμού, απειλώντας την Αλβανία μέχρι και με… πόλεμο!

Λίγες μόλις μέρες μετά τις αρλού­μπες του περί… «πανα­γιάς γκέι­σας» στο ντι­μπέιτ των πολι­τι­κών αρχη­γών και ενό­ψει των επερ­χό­με­νων εκλογών,…

Επικαιρότητα
Αλβανία: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Χιμάρας Φ. Μπελέρης

Το πρω­το­δι­κείο Αυλώ­νας απο­φά­σι­σε την προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου της Χιμά­ρας, Φρέ­ντυ Μπε­λέ­ρη και την μετα­φο­ρά στις φυλα­κές των Τιράνων.…

Διεθνή
Παραμένει κρατούμενος ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης

Κρα­τού­με­νος παρα­μέ­νει τελι­κά ο ομο­γε­νής υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χει­μάρ­ρας Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης, ο οποί­ος συνε­λή­φθη τα μεσά­νυ­χτα από άνδρες των ειδι­κών δυνάμεων…

Διεθνή
Αλβανία: Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας

Προ­σω­ρι­νά ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε, σήμε­ρα το πρωί, ο ομο­γε­νής υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χει­μάρ­ρας Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης, ο οποί­ος συνε­λή­φθη τα μεσά­νυ­χτα από άνδρες…