Περιήγηση: Αλβανία

Διεθνή
Αλβανία: Οι κάτοικοι φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους- 51 ανθρώπους τους σκότωσε το …κέρδος

Οι ένοι­κοι σπι­τιών που υπέ­στη­σαν ζημιές στον φονι­κό σει­σμό της περα­σμέ­νης Τρί­της στο Δυρ­ρά­χιο, τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Αλβανίας,…

Διεθνή
ΑΛΒΑΝΙΑ — ΣΕΙΣΜΟΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΗ: Οι «Χάρτινες» κατασκευές έστειλαν στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους

Σπί­τια και ξενο­δο­χεία χτί­στη­καν πάνω στην άμμο τη δεκα­ε­τία του ’90, της … ραγδαί­ας καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, χωρίς προ­δια­γρα­φές Εκα­το­ντά­δες οικογένειες…

Διεθνή
Θρήνος στην Αλβανία: Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων — Συγκλονίζουν οι εικόνες στους καταυλισμούς

Σει­σμός Αλβα­νία: Συνε­χί­ζο­νται στο Δυρ­ρά­χιο οι έρευ­νες των σωστι­κών συνερ­γεί­ων για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων στα ερεί­πια, από τον φονι­κό σεισμό…