Περιήγηση: Αλβανία

Διεθνή
Αλβανία: Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας

Προ­σω­ρι­νά ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε, σήμε­ρα το πρωί, ο ομο­γε­νής υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χει­μάρ­ρας Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρης, ο οποί­ος συνε­λή­φθη τα μεσά­νυ­χτα από άνδρες…

Επικαιρότητα
Αλβανία: Γροθιά στο πρόσωπο δέχθηκε ο Σαλί Μπερίσα κατά την διάρκεια διαδήλωσης (ΒΙΝΤΕΟ)

Γρο­θιά στο πρό­σω­πο δέχθη­κε ο ηγέ­της της αλβα­νι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, Σαλί Μπε­ρί­σα, κατά τη διάρ­κεια αντι­κυ­βερ­νη­τι­κής δια­δή­λω­σης στο κέντρο των Τιράνων.…

Διεθνή
Teleperformance: Έβαλε κάμερες στα σπίτια των εργαζομένων στην Αλβανία για να παρακολουθεί αν δουλεύουν

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Teleperformance η μεγα­λύ­τε­ρη εται­ρεία παρο­χής υπη­ρε­σιών τηλε­φω­νι­κής υπο­στή­ρι­ξης άρχι­σε να τοπο­θε­τεί κάμε­ρες στα σπί­τια των 2500 εργαζομένων…