Περιήγηση: Ανδρέας Εμπειρίκος

Πρόσωπα
Ανδρέας Εμπειρίκος

Γεν­νη­μέ­νος το 1901 στην Μπρα­ΐ­λα της Ρου­μα­νί­ας, ο Ανδρέ­ας Εμπει­ρί­κος , γόνος της αστι­κής οικο­γέ­νειας των Εμπει­ρί­κων, ανδριώ­τι­κης κατα­γω­γής, με σπου­δές φιλο­σο­φί­ας και…