Περιήγηση: Αττική Οδός

Κοινωνία
Δύο εκατ. ευρώ πρόστιμο στους υπεύθυνους της Αττικής Οδού για την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών

Δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ πρό­στι­μο επι­βλή­θη­κε στην «Αττι­κή Οδό», μετά την έκδο­ση του πορί­σμα­τος της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, για την απί­στευ­τη ταλαιπωρία…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του ΚΚΕ για να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες της κακοκαιρίας

Αντι­μέ­τω­ποι με μια ανα­με­νό­με­νη κακο­και­ρία και κυρί­ως με την έλλει­ψη ουσια­στι­κών μέτρων πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από την κυβέρ­νη­ση σε κρίσιμους…

Κοινωνία
«Ρουβίκωνας»: Ανέξοδος και βολικός για το σύστημα «επαναστατικός» ακτιβισμός

Επί­θε­ση στα γρα­φεία της Αττι­κής Οδού και στο υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μέλη του «Ρου­βί­κω­να». «Ομά­δα περίπου…

Επικαιρότητα
Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή ενάντια στην Αττική Οδό — «Την αποζημίωση καθορίζει η Δικαιοσύνη και όχι η εταιρία ή ο πρωθυπουργός»

Γυναί­κα οδη­γός που παρέ­μει­νε στην εγκλω­βι­σμέ­νη στην Αττι­κή Οδό για περισ­σό­τε­ρες από 16 ώρες κατέ­θε­σε αγω­γή σε βάρος της διαχειρίστριας…

Πολιτική
Σε ποιόν πλανήτη ζει ο υπουργός Μεταφορών Καραμανλής; «Υπήρξαν παραλήψεις αλλά το κράτος στάθηκε όρθιο»!!!

Σε νέα επί­πε­δα πήγε η κυβερ­νη­τι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα έπει­τα από τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστα Καρα­μαν­λή. Πιο συγκεκριμένα,…