Περιήγηση: Βάρκιζα

Ιστορία
«Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μας να τα διδάξεις ν’ αγαπήσουν το Λαό, να παλεύουν για τα συμφέροντά του…»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Μετά τη συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας οι κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κέρ­κυ­ρας ήταν στην πλειο­ψη­φία τους θανα­το­ποι­νί­τες καταδικασμένοι…

Κοινωνία
Λόγω της ημέρας

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Κάθε επο­χή έχει τη Βάρ­κι­ζα που της αξί­ζει. Το 45′ είχα­με γενειο­φό­ρους αντάρ­τες να κλαί­νε σα…

Πρόσωπα
Η Τιτίκα ζει

Ανέκ­δο­τα και αθη­σαύ­ρι­στα χρο­νο­γρα­φή­μα­τα του Αγώ­να από το αρχείο του Γ. Κοτζιού­λα ― 5. Τιτί­κα Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Να…

Ιστορία
Βάρκιζα τέλος

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Το βιντε­ο­κλίπ που ντύ­νει οπτι­κά το Νεο­έλ­λη­να του Πανού­ση ξεκι­νά­ει με τη σκη­νή από την παράδοση…