Περιήγηση: Βαγγέλης Σίμος

Σκίτσα
Την Κυριακή εκλέγουμε ξανά τους αγωνιστές δημάρχους: Πελετίδη, Σϊμο. Λαρδά, Σελέκο, Σταμούλο

Σε πέντε δήμους (Ικα­ρία, Πάτρα, Χαϊ­δά­ρι, Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή)  κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι αντι­με­τω­πί­ζουν υπη­ρέ­τες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η…

Επικαιρότητα
ΛΑΣΥ Πετρούπολης: Απάντηση σε μια βρώμικη και συκοφαντική δημοσίευση σε βάρος του δημάρχου Πετρούπολης Β. Σίμου

Σε μια βρώ­μι­κη και συκο­φα­ντι­κή δημο­σί­ευ­ση σε βάρος του δημάρ­χου Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμου, εκλεγ­μέ­νου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και εκ…

Επικαιρότητα
Βαγγέλης Σίμος: Απλώνουμε το χέρι σε όλους για να συνεχίσει η Πετρούπολη να είναι η πόλη του λαού και της νεολαίας

Σε επι­στο­λή ενό­ψει του δεύ­τε­ρου γύρου των δημο­τι­κών εκλο­γών στην Πετρού­πο­λη ο Βαγ­γέ­λης Σίμος υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…

Επικαιρότητα
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ — Β. Σίμος: Από αύριο συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά για την επανεκλογή!

Στην Πετρού­πο­λη η πρω­τιά της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» φάνη­κε από την αρχή και επι­βε­βαιω­νό­ταν κάθε φορά που γίνο­νταν γνω­στά τα αποτελέσματα…

Συνεντεύξεις
Κύριε Σίμο, καλείτε τον κόσμο να κάνει τη διαφορά — Πώς θα γίνει αυτή η διαφορά με εσάς δήμαρχο (Συνέντευξη με τον δήμαρχο Πετρούπολης)

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Μιλή­σα­με με τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμο, για τα προ­βλή­μα­τα των πολι­τών, το έργο της δημοτικής…

Συνεντεύξεις
Βαγγέλης Σίμος: Ψήφος για συνέχεια στην ασυμβίβαστη πορεία της Πετρούπολης

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Ενό­ψει των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών του Μαΐ­ου μιλή­σα­με με τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμο, για τα προβλήματα…

Επικαιρότητα
Γ. Πρωτούλης: «Το κόστος για να καταστούν τα σκουπίδια φτηνή πρώτη ύλη για το κεφάλαιο, φορτώνεται στις πλάτες των εργαζομένων»

Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού ήταν το θέμα της εκδή­λω­σης που πραγματοποίησε…