Περιήγηση: Βασιλικά Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
ΤΟ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των αγροτών, καταγγέλλει την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων

Με ανα­κοί­νω­ση της η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει ότι «καταγ­γέλ­λει την παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων και αστυ­νο­μι­κής κλού­βας σε…