Περιήγηση: βουλευτικές εκλογές

Διεθνή
Γαλλία — Βουλευτικές εκλογές: Οριακή διαφορά Μακρόν — Μελανσόν Στο β’ γύρο θα κριθεί η πλειονότητα των εδρών

Αφή­νο­ντας πολ­λούς ανοι­χτούς λογα­ρια­σμούς ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες ο πρώ­τος γύρος των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στη Γαλ­λία, όπου 23,3 εκατ. ψηφο­φό­ροι, δηλα­δή λιγότεροι…