Περιήγηση: Γάμοι ομόφυλων

Κοινωνία
Ενάντια στην θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων τάσσονται 160 «επιφανείς» προσωπικότητες

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Εστία», 160 προ­σω­πι­κό­τη­τες από μια σει­ρά επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους (Ακα­δη­μαϊ­κοί, δικα­στι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, πρέ­σβεις, επι­χει­ρη­μα­τί­ες, καθη­γη­τές πανεπιστημίων,…