Περιήγηση: Γάμοι ομόφυλων

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΝΣ για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών _Β. Δάγκα: Εμπορευματοποιεί την τεκνοποίηση και τεκνοθεσία προς όφελος των ιατρικών κολοσσών

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής η συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για τον γάμο και την τεκνο­θε­σία των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών. Στην…

Επικαιρότητα
Νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων _Το εμπόριο παιδιών που δεν περιμένει …και η βιασύνη ΕΕ — κυβέρνησης — αστικών κομμάτων

Η θέσπι­ση του γάμου των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών και η τεκνο­θε­σία, που απο­τε­λεί τον πυρή­να και βασι­κό λόγο προ­ώ­θη­σής του, εκτυλίσσονται…

Επικαιρότητα
Νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και την σκηνοθεσία ομοφύλων ζευγαριών: Με μανδύα “προοδευτισμού” οι αλλαγές που ανατρέπουν δικαιώματα του παιδιού και βαθαίνουν την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος

Σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση βρί­σκε­ται από το βρά­δυ της Τετάρ­της μέχρι το τέλος Γενά­ρη το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας με τον…

Κοινωνία
Ενάντια στην θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων τάσσονται 160 «επιφανείς» προσωπικότητες

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Εστία», 160 προ­σω­πι­κό­τη­τες από μια σει­ρά επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους (Ακα­δη­μαϊ­κοί, δικα­στι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, πρέ­σβεις, επι­χει­ρη­μα­τί­ες, καθη­γη­τές πανεπιστημίων,…