Περιήγηση: Γαλαξίας

Προτεινόμενο
Παρουσιάστηκε ο πιο ακριβής «χάρτης» σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων άστρων του γαλαξία

Τον πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νο μέχρι σήμε­ρα κατά­λο­γο σχε­δόν δύο δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων άστρων του γαλα­ξία μας, με βάση στοι­χεία του δια­στη­μι­κού τηλε­σκο­πί­ου Gaia…