Περιήγηση: Δημήτρης Ταλαγάνης

Εικαστικές Τέχνες
Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον σπουδαίο και διακεκριμένο αρχιτέκτονα και ζωγράφο Δημήτρη Ταλαγάνη

Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη τον σπου­δαίο και δια­κε­κρι­μέ­νο αρχι­τέ­κτο­να και ζωγρά­φο Δημή­τρη Ταλα­γά­νη που έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή.…

Εικαστικές Τέχνες
Πέθανε ο αρχιτέκτονας, γλύπτης και ζωγράφος Δημήτρης Ταλαγάνης

Πέθα­νε σήμε­ρα ο αρχι­τέ­κτο­νας, γλύ­πτης και ζωγρά­φος Δημή­τρης Ταλα­γά­νης (ανι­ψιός του αγω­νι­στή, δολο­φο­νη­μέ­νου στε­λέ­χους του ΚΚΕ Γιάν­νη Ταλα­γά­νη-Ζέβγου), ο οποίος…