Περιήγηση: Διαβήτης

Επικαιρότητα
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων: Διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας για την απαράδεκτη απόφαση περικοπής των αναλώσιμων για τους διαβητικούς

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας σήμε­ρα στη 1 μ.μ. προ­χω­ρά η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ) απαι­τώ­ντας από την κυβέρνηση…