Περιήγηση: Διεθνής Αμνηστία

Επικαιρότητα
Διεθνής Αμνηστία: Ο ουκρανικός στρατός θέτει αμάχους σε κίνδυνο δημιουργώντας στρατιωτικές βάσεις σε σχολεία και Νοσοκομεία

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός έθε­σε αμά­χους σε κίν­δυ­νο δημιουρ­γώ­ντας στρα­τιω­τι­κές βάσεις μέσα σε σχο­λεία και Νοσο­κο­μεία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Διε­θνής Αμνηστία.…

Διεθνή
Παγκόσμια Ημερά Γυναικών: Τα δικαιώματα των γυναικών «υπέστησαν επίθεση» το 2021 (Διεθνής Αμνηστία)

Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών και των κορι­τσιών υπέ­στη­σαν «επί­θε­ση» την περα­σμέ­νη χρο­νιά, που συνε­χί­ζε­ται φέτος, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση που δίνει…

Επικαιρότητα
Διεθνής Αμνηστία: Η ετυμηγορία στη δίκη της Χρυσής Αυγής θα έχει επίδραση πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας

Οι αρχές στην Ελλά­δα πρέ­πει να απο­δώ­σουν δικαιο­σύ­νη στα θύμα­τα της Χρυ­σής Αυγής και να στεί­λουν μήνυ­μα ενά­ντια στη ρατσιστική…

Κοινωνία
Για καθυστερήσεις και ανεπάρκειες στη διαλεύκανση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου κάνει λόγο η Διεθνής Αμνηστία

Τις 101.146 έχουν φτά­σει οι υπο­γρα­φές που έχουν συγκε­ντρω­θεί από την Διε­θνή Αμνη­στία, στο πλαί­σιο της εκστρα­τεί­ας της οργά­νω­σης για…