Περιήγηση: δολοφονία Παύλου Φύσσα

Κοινωνία
Παύλος Φύσσας: Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του

Δέκα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από το μέλος της Χρυ­σής Αυγής Γιώρ­γου Ρου­πα­κιά. Αντι­φα­σι­στι­κές συλλογικότητες,…

Κοινωνία
10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Δεν ξεχνάμε! Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε — Συγκέντρωση σήμερα στο Κερατσίνι

Σαν σήμε­ρα, πριν ακρι­βώς από δέκα χρό­νια, ο Παύ­λος Φύσ­σας έπε­φτε νεκρός στο Κερα­τσί­νι από τον Ρου­πα­κιά. Η δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μουσικού…

Επικαιρότητα
Οικογένεια Παύλου Φύσσα: Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου

Την από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Αθη­νών για την υπό­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής ως ελά­χι­στη δικαί­ω­ση στη μνή­μη του δολοφονημένου…

Ατέχνως
Η Χρυσή Αυγή για τους ψηφοφόρους της: «Να τους χειραγωγούμε — Να μας ψηφίζουν και να τους γαμ.…ε»

Πολ­λα και ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία για τη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής προ­κύ­πτουν από τα ντο­κου­μέ­ντα της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.…