Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2013 δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας

Σαν σήμε­ρα, στις 18 Σεπτεμ­βρί­ου του 2013, έπε­σε νεκρός στο Κερα­τσί­νι, από το μαχαί­ρι του στε­λέ­χους της Χρυ­σής Αυγής Ρου­πα­κιά, ο 34χρονος αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός Παύ­λος Φύσ­σας (Killah P). Μόλις λίγες μέρες πριν τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα είχε προη­γη­θεί δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση μελών της Χρυ­σής Αυγής ενά­ντια σε στε­λέ­χη του ΚΚΕ και εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Ζώνης, στο Πέρα­μα, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν εφτά κομ­μου­νι­στές συνδικαλιστές.

Από τις 20 Απρί­λη του 2015 διε­ξά­γε­ται η δίκη της Χρυ­σής Αυγής, με κωλυ­σιερ­γί­ες, ανα­βο­λές και  άλλα δικο­νο­μι­κά τερ­τί­πια από την πλευ­ρά της υπε­ρά­σπι­σης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και μέσα σε προ­κλή­σεις, χυδαιό­τη­τες και απει­λές του δολο­φό­νου του Παύ­λου Φύσ­σα Ρου­πα­κιά και της χρυ­σαυ­γί­τι­κης ναζι­στι­κής αγέλης.

Οι χρυ­σαυ­γί­τες είναι εγκλη­μα­τί­ες για­τί είναι φασί­στες. Από τη σάπια ιδε­ο­λο­γία τους, το δηλη­τή­ριο του ρατσι­σμού, ο εθνι­κι­σμός, η ξενο­φο­βία είναι η μήτρα που γεν­νιέ­ται η εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση. Είναι υμνη­τές του Χίτλερ και των ταγ­μά­των ασφα­λεί­ας, των δοσί­λο­γων συνερ­γα­τών των Γερ­μα­νών στην Κατοχή.

Η εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής απορ­ρέ­ει από τον ίδιο το ναζι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της και τη συνο­δεύ­ει από την ίδρυ­σή της μέχρι σήμε­ρα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας αυτό που έχει απο­δει­χθεί και ιστο­ρι­κά, ότι δηλα­δή ο ναζι­σμός είναι από τη φύση του εγκλη­μα­τι­κός και συνο­δεύ­ε­ται από ανά­λο­γη δράση.

Φέτος, συμπλη­ρώ­νο­νται τρία χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα. Δεν ξεχνάμε!

Διαβάστε στις σελίδες του περιοδικού:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο