Περιήγηση: ΕΔΑ

Ιστορία
13 Σεπτεμβρίου 1963: Συλλαμβάνεται η ηγεσίας της Χωροφυλακής στη Β. Ελλάδα για τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη

Στις 13 Σεπτέμ­βρη 1963 με ομό­φω­νη από­φα­ση του εισαγ­γε­λέα Μπού­τη και του ανα­κρι­τή Σαρ­τζε­τά­κη, δια­τάσ­σε­ται η προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­στρα­τή­γου Μήτσου,…

Τεκμήρια
Ντοκουμέντο: Κατάλογος εικαστικών κομματικών μελών της ΕΔΑ όπως συντάχθηκε από την Ασφάλεια

Κατά­λο­γος κομ­μα­τι­κών μελών ΕΔΑ όπως συντά­χθη­κε από την Γενι­κή Διεύ­θυν­σις Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας (ημε­ρο­μη­νία σύντα­ξης 15/1/1968) — Πρώ­τη δημο­σί­ευ­ση από το…