Περιήγηση: Εκδόσεις Ατέχνως

Νέες Κυκλοφορίες
Νέα Κυκλοφορία: «Ναπολέων Σουκατζίδης. Το μεγαλείο ενός αγωνιστή της Αντίστασης»

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης. Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης Λογο­τε­χνι­κό πορ­τρέ­το μιας από τις πλέ­ον ηρω­ι­κές μορφές…

Επικαιρότητα
Καταγγελία: Η Εθνική Τράπεζα απέρριψε δύο φορές έμβασμα οικονομικής ενίσχυσης για την Κούβα

Τον Ιού­νη, με αφορ­μή την προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» έτρε­ξαν μια σύντο­μης διάρ­κεια προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης της…