Περιήγηση: Εκλογές 25 Ιούνη

Πολιτική
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΔ: Επιτάχυνση μέτρων ενίσχυσης των κερδών των ομίλων με το λαό στη γωνία

Η επι­τά­χυν­ση των πολι­τι­κών νέας ενί­σχυ­σης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των κερ­δών τους ήταν κεντρι­κό στοι­χείο των τελε­τών παράδοσης –…

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Η «γυναι­κεία εκπρο­σώ­πη­ση» στη νέα αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση Στις γυναί­κες — μέλη του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου εστί­α­σε για άλλη μια φορά ο…

Επικαιρότητα
Στον αυριανό “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ”: Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για το εκλογικό αποτέλεσμα στις 25 Ιουνίου

Στον Ριζο­σπά­στη της Τρί­της 27 Ιου­νί­ου, μαζί με την υπό­λοι­πη πλού­σια (εκλο­γι­κή και ποι­κί­λη) ύλη του θα δημο­σιευ­θεί «Ανα­κοί­νω­ση του…

Πολιτική
Πιο ψηλά το ΚΚΕ: Στο 7,7% το ποσοστό του Κόμματος με πάνω από 400 χιλιάδες κόκκινες ψήφους

Στο 7,7% το ποσο­στό του ΚΚΕ σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα, με την ενσω­μά­τω­ση να είναι στο 99,68%, κατα­γρά­φο­ντας άνο­δο σε σχέ­ση με τον Μάη.…