Περιήγηση: Ελληνική Λύση

Κοινωνία
Αλεξανδρούπολη: Ο βουλευτής του Βελόπουλου με τον «οργανωτή» του πογκρόμ κάναν περιπολίες με κρατικό αυτοκίνητο!!!

Νέα στοι­χεία που φέρ­νει σήμε­ρα στο φως η Efsyn.gr απο­δει­κνύ­ουν με τον πιο ξεκά­θα­ρο τρό­πο την άμε­ση σύν­δε­ση του βουλευτή…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Λαγός

Ξανά σε ρόλο «λαγού» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων εμφα­νί­ζε­ται το κόμ­μα του Βελό­που­λου. Βου­λευ­τής Εβρου της Ελλη­νι­κής Λύσης κατέ­θε­σε για δεύτερη…

Επικαιρότητα
Πρώην βουλευτής του ΜεΡΑ25 κατεβαίνει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με… πρώην υποψήφιο βουλευτή του Βελόπουλου

Της… «μετα­γρα­φής» το κάγκε­λο γίνε­ται στα αστι­κά κόμ­μα­τα, ενό­ψει των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών του Οκτώ­βρη. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, μορ­φή διάλυσης…

Πολιτική
Ελληνική Λύση — Βελόπουλος: Κάλεσμα στη ΝΔ να στηρίξει «πραγματικά» τα επιχειρηματικά συμφέροντα

Ως δήθεν «αντι­συ­στη­μι­κό» και «πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» εμφά­νι­σε το κόμ­μα του ο πρό­ε­δρος της Ελ. Λύσης, Κυρ. Βελό­που­λος, ζητώ­ντας …τα ρέστα…

Επικαιρότητα
Ρατσιστικό παραλήρημα για το ναυάγιο από αγεωγράφητη υποψήφια βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ο εθνι­κι­σμός και ο ρατσι­σμός πηγαί­νουν συχνά χέρι-χέρι με την αμορ­φω­σιά και την άγνοια. Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα αυτού απο­τε­λεί μια υποψήφια…

Απόψεις
Κόμματα μιας χρήσης

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Όλα ανε­ξαι­ρέ­τως τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν ταξι­κά, και κατ’ επέ­κτα­ση, οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η Αστι­κή και…

Πολιτική
Βελόπουλος: Ψαρεύει στα θολά νερά του χρυσαυγιτισμού, απειλώντας την Αλβανία μέχρι και με… πόλεμο!

Λίγες μόλις μέρες μετά τις αρλού­μπες του περί… «πανα­γιάς γκέι­σας» στο ντι­μπέιτ των πολι­τι­κών αρχη­γών και ενό­ψει των επερ­χό­με­νων εκλογών,…

Πολιτική
Αποχωρούν από την Ελληνική Λύση οι βουλευτές Αλεξοπούλου — Μυλωνάκης

Την απο­χώ­ρη­σή τους από την Ελλη­νι­κή Λύση ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα το από­γευ­μα οι βου­λευ­τές Ανα­στα­σία-Αικα­τε­ρί­νη Αλε­ξο­πού­λου και ο Αντώ­νης Μυλω­νά­κης, μετά…