Περιήγηση: Εμβόλιο Abdala

Διεθνή
Η Κούβα θέτει στόχο να έχει ολοκληρώσει την ανοσοποίηση σχεδόν όλου του πληθυσμού τον Νοέμβριο

Η Κού­βα μπαί­νει στην τελι­κή ευθεία της εκστρα­τεί­ας ανο­σο­ποί­η­σης με εμβό­λια για την COVID-19 που ανα­πτύ­χθη­καν και κατα­σκευά­ζο­νται στη χώρα,…