Περιήγηση: Εμβόλιο COVID-19

Επιστήμη
Πανδημία: Η Moderna ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές εμβολίου για την «Όμικρον»

Ο αμε­ρι­κα­νι­κός φαρ­μα­κευ­τι­κός κολοσ­σός Moderna ανα­κοί­νω­σε χθες, Τετάρ­τη, ότι άρχι­σε τις κλι­νι­κές δοκι­μές ανα­μνη­στι­κής δόσης εμβο­λί­ου που σχε­διά­στη­κε ειδι­κά κατά…

Προτεινόμενο
ΕΜΑ: Αμφιβολίες για την ανάγκη χορήγησης μιας τέταρτης δόσης εμβολίου στον γενικό πληθυσμό

O Eυρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων δήλω­σε σήμε­ρα ότι προ­κα­ταρ­κτι­κά στοι­χεία δεί­χνουν ότι τα εμβό­λια κατά της COVID-19 παρα­μέ­νουν απο­τε­λε­σμα­τι­κά κατά της…