Περιήγηση: Ενδοσχολική βία

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Θ. Κοκονάς: Τα περιστατικά βίας να αντιμετωπιστούν με τους καταλλήλους επιστήμονες στα σχολεία

Τα περι­στα­τι­κά βίας και παρα­βα­τι­κό­τη­τας των ανη­λί­κων ολο­έ­να και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και δεν μπο­ρού­με να μένου­με θεα­τές, τόνι­σε ο Θανά­σης Κοκονάς,…

Κοινωνία
Για τη «σχολική βία και τον εκφοβισμό» και το «Παρατηρητήριο» του Υπουργείου Παιδείας

Συνε­χί­ζου­με το αφιέ­ρω­μα στο φαι­νό­με­νο της ενδο­σχο­λι­κής βίας, με ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το έντυ­πο περιο­δι­κό «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» του άρθρου «Για τη…

Κοινωνία
Ο σχολικός εκφοβισμός και η αόριστη αποκήρυξη της βίας (ή του φαντάσματός της)

Ξεκι­νά­με ένα αφιέ­ρω­μα στο φαι­νό­με­νο της ενδο­σχο­λι­κής βίας, με ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το έντυ­πο περιο­δι­κό «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» δύο κει­μέ­νων που εξηγούν…