Περιήγηση: Ενεργειακή κρίση

Πολιτική
Σύσκεψη στο Μαξίμου: «Μια από τα ίδια» τα μέτρα που εξετάζονται για την ενέργεια

Σύσκε­ψη της Ομά­δας Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων του υπουρ­γεί­ου Ενέρ­γειας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα υπό την προ­ε­δρία του πρω­θυ­πουρ­γού στο Μαξί­μου. Επι­σή­μως, παρουσιάστηκαν…