Περιήγηση: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Πολιτισμός
Έκθεση ΕΕΤΕ για την προσφορά της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΙΝΙΩΡΗ — προς τιμήν της | Υδατογραφίες σε χαρτί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ΕΕΤΕ διορ­γα­νώ­νει 2–29 Νοεμ­βρί­ου 2022, στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δήμου Αθη­ναί­ων «Μελί­να» ‑Ηρα­κλει­δών 66 στο Θησείο (μετρό Κεραμεικός),…

Εικαστικές Τέχνες
Featured Video Play Icon
Το ΕΕΤΕ τιμά με έκθεση έργων της, τη ζωγράφο Βασιλική Μπινιώρη

Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δήμου Αθη­ναί­ων «Μελί­να», Ηρα­κλει­δών 66 & Θεσ­σα­λο­νί­κης, 2103452150 Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη «Υδα­το­γρα­φί­ες σε χαρ­τί»: Έκθε­ση προς τιμήν της ζωγράφου…

Παιδεία
ΕΕΤΕ — Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος: Να γίνει άμεση επανένταξη των “εικαστικών”

Η διδα­σκα­λία της Τέχνης στο Λύκειο είναι σημα­ντι­κή για­τί δια­φο­ρο­ποιεί­ται από την δια­δι­κα­σία αφο­μοί­ω­σης της διδα­σκα­λί­ας της Τέχνης στις νεότερες…

Επικαιρότητα
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – ΕΕΤE: Μέχρι ποιου σημείου η φαντασμαγορία μπορεί να γκρεμίζει τα αξιακά συστήματα μιας κοινωνίας;

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας είναι ο συλ­λο­γι­κός φορέ­ας των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και συνι­στά Νομι­κό Πρό­σω­πο Δημο­σί­ου Δικαί­ου, υπό την…

Πολιτισμός
Ανακοίνωση ΕΕΤΕ: Για την μετατροπή των πέντε σημαντικών μουσείων σε νομικά πρόσωπα

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος συμ­με­ρί­ζε­ται από­λυ­τα την ανη­συ­χία των εργα­ζο­μέ­νων στα πέντε σημα­ντι­κό­τε­ρα Μου­σεία της χώρας για τις συνέπειες…