Περιήγηση: Ευρωβουλευτές

Διεθνή
Κουβανικό Υπουργείο Εξωτερικών: Καταγγέλλει προβοκατόρικες μεθοδεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις μεθο­δεύ­σεις ευρω­βου­λευ­τών καταγ­γέλ­λει το Κου­βα­νι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών μέσω της κου­βα­νι­κής πρε­σβεί­ας στις Βρυ­ξέλ­λες, ανα­φο­ρι­κά με συζή­τη­ση που είναι προγραμματισμένη…