Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Διεθνή
Στην αντιδραστική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ — Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να απο­νεί­μει το λεγό­με­νο Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενεζουέλας,…

Επικαιρότητα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει την επίθεση του Ευρωκοινοβουλίου στις αξιώσεις του λαού μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη νέα απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση των πολι­τι­κών ομά­δων του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και των Φιλε­λευ­θέ­ρων ενάντια…

Σκιτσογράφοι
Ευρωκοινοβούλιο: Λογοκρίνει σκίτσα που αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της ΕΕ — Τα λογοκριμένα σκιτσα

Από­πει­ρα λογο­κρι­σί­ας σκί­τσων που δεν ται­ριά­ζουν με τις …αξί­ες της Ευρώ­πης που ξεπλέ­νει το φασι­σμό και εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται λαούς και χώρες.…