Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Πολιτική
Σ. Ζαριανόπουλος: Δύναμη κρούσης του κεφαλαίου με μίσος για το λαϊκό κίνημα, τους ξένους εργάτες, τους κομμουνιστές είναι οι φασίστες της Χρυσής Αυγής

Δύνα­μη κρού­σης του κεφα­λαί­ου με μίσος για το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, τους ξένους εργά­τες, τους κομ­μου­νι­στές είναι οι φασίστες…

Διεθνή
Ευρωομάδα ΚΚΕ: Ερώτηση για τη νέα προκλητική επιχείρηση απαγόρευσης του ΚΚ Πολωνία

Τη νέα επι­χεί­ρη­ση απα­γό­ρευ­σης των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων και του ΚΚ Πολω­νί­ας καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση προς…

Επικαιρότητα
Σ. Ζαριανόπουλος: Το Ισραήλ είναι κράτος-δολοφόνος — Ο παλαιστινιακός λαός θα νικήσει

«Ερώ­τη­ση: Για­τί σκο­τώ­νε­τε Παλαι­στί­νιους; Απά­ντη­ση: Για­τί δεν μπο­ρού­με να τους βάλου­με όλους φυλα­κή. Όχι δεν πρό­κει­ται για παρα­λή­ρη­μα κάποιου φανατικού…

Πολιτική
Καρφώνει τη Χρυσή Αυγή ο ευρωβουλευτής Συναδινός: «Μου ζητούσαν να παρανομήσω για να πάρουν χρήματα»

Συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­το το… ναζι­στι­κό ξεκα­τί­νια­σμα στην Χρυ­σή Αυγή, με τον πρό­σφα­τα ανε­ξαρ­τη­το­ποι­η­θέ­ντα ευρω­βου­λευ­τή Ελευθ. Συνα­δι­νό να προ­βαί­νει σε βαριές κατηγορίες…

Επικαιρότητα
Αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή, ο ευρωβουλευτής Ελευθέριος Συναδινός

Την απο­χώ­ρη­σή του από τη Χρυ­σή Αυγή, ανα­κοί­νω­σε ο ευρω­βου­λευ­τής Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός (αντι­στρά­τη­γος), ο οποί­ος παρα­μέ­νει στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως ανεξάρτητος…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ιστορικό θράσος η άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου να συζητήσει την Αναφορά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Το κλεί­σι­μο της ανα­φο­ράς της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και την απο­σιώ­πη­σή της από την Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών του Ευρωκοινοβουλίου…

Διεθνή
Στην αντιδραστική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ — Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να απο­νεί­μει το λεγό­με­νο Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενεζουέλας,…

Επικαιρότητα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει την επίθεση του Ευρωκοινοβουλίου στις αξιώσεις του λαού μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη νέα απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση των πολι­τι­κών ομά­δων του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και των Φιλε­λευ­θέ­ρων ενάντια…