Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην αντιδραστική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ — Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να απο­νεί­μει το λεγό­με­νο Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας, της οποί­ας οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές της δια­δη­λώ­σεις εκφρά­ζουν τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου με ισχυ­ρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, προ­ω­θώ­ντας τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς τους στη χώρα αυτή και την ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Το «βρα­βείο» αυτό, που ανα­γνω­ρί­ζε­ται και επαι­νεί­ται απ’ όλες τις πτέ­ρυ­γες του αστι­κού πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού, Λαϊ­κό Κόμ­μα, Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, Φιλε­λεύ­θε­ρους, Πρά­σι­νους και GUE — ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ποτά­μι- έχει απο­δει­χτεί δια­χρο­νι­κά εργα­λείο ανοι­χτών ιμπε­ρια­λι­στι­κών παρεμ­βά­σε­ων της ΕΕ. Ανά­με­σα στους «τιμη­θέ­ντες» με αυτό φιγου­ρά­ρουν …επι­φα­νείς αντι­κομ­μου­νι­στές, πρό­σω­πα και οργα­νώ­σεις που έχουν …δια­κρι­θεί για την  υπο­νο­μευ­τι­κή δρά­ση τους ενά­ντια στους λαούς, για τις πολυ­σχι­δείς δια­συν­δέ­σεις τους με επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα και υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας τους, ιδί­ως των ΗΠΑ, της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των κρα­τών-μελών της. Η φετι­νή επι­λο­γή «βρά­βευ­σης» σημα­το­δο­τεί την επι­δί­ω­ξη της ΕΕ να ενι­σχύ­σει τις θέσεις των μονο­πω­λια­κών ομί­λων που υπη­ρε­τεί στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Κεντρι­κής και Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, όπως και προη­γού­με­να με αντί­στοι­χες δρά­σεις του για τη Λιβύη, την Ουκρα­νία, τη Συρία κλπ., στρώ­νει συστη­μα­τι­κά το έδα­φος για τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις της ΕΕ, μαζί με τους συμ­μά­χους της ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Το ΚΚΕ δεν ανα­γνω­ρί­ζει ούτε νομι­μο­ποιεί τη δια­κρα­τι­κή αυτή ένω­ση του κεφα­λαί­ου και τα όργα­νά της να αυτο­α­να­γο­ρεύ­ο­νται σε δήθεν προ­στά­τες των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, σε «τιμη­τές» αντι­δρα­στι­κών μηχα­νι­σμών του κεφα­λαί­ου, σε όργα­να επι­βο­λής «δημο­κρα­τι­κών αξιών». Το Κόμ­μα μας έγκαι­ρα και τεκ­μη­ριω­μέ­να έχει τοπο­θε­τη­θεί για τις εξε­λί­ξεις στη Βενε­ζου­έ­λα και έχει μιλή­σει για τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που γεν­νά­ει ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης σε βάρος της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρωμάτων.

Το KKE κατα­δι­κά­ζει στα­θε­ρά και δια­χρο­νι­κά κάθε ξένη ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση. Στέ­κε­ται αλλη­λέγ­γυο στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας και υπε­ρα­σπί­ζε­ται το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μά του να δια­λέ­γει το δικό του δρό­μο ανά­πτυ­ξης ενά­ντια σε κάθε είδους αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή για να απαλ­λα­γεί με την οργα­νω­μέ­νη πάλη του από το ζυγό της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, παίρ­νο­ντας στα χέρια του την εξου­σία και τον πλού­το που παράγει.

Η “Made in the USA” αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας – Ποιοί είναι και τι συμ­φέ­ρο­ντα εξυπηρετούν;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο