Περιήγηση: Θάνος Βασιλόπουλος

Κοινωνία
Πρωτοποριακή θεραπευτική μέθοδος στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Πρω­το­πο­ρια­κή θερα­πευ­τι­κή μέθο­δος χρη­σι­μο­ποιεί­ται στη χώρα μας για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Η μέθο­δος αυτή είναι απο­τέ­λε­σμα εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νης μελέ­της που…