Περιήγηση: Κάτω τα χέρια από τη Συρία!

Διεθνή
Εισβολή στη Συρία: Οι δήμαρχοι τεσσάρων κουρδικών πόλεων συνελήφθησαν για «τρομοκρατία»

Εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στη Συρία: Οι φιλο­κούρ­δοι δήμαρ­χοι τεσ­σά­ρων πόλε­ων της νοτιο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα στο πλαί­σιο «αντι­τρο­μο­κρα­τι­κών» ερευ­νών ανακοίνωσε…

Διεθνή
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ — Κάτω τα χέρια από τον συριακό λαό — Καμία εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στο έδα­φος της Συρί­ας κατα­δί­κα­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με παρέμ­βα­σή της στην Ολο­μέ­λεια του…

Διεθνή
ΣΥΡΙΑ Πάνω από 60.000 οι εκτοπισμένοι εξαιτίας της τουρκικής εισβολής

Το «Συρια­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρώ­πι­νων Δικαιω­μά­των», μία ΜΚΟ που πρό­σκει­ται στη συρια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, ανέ­φε­ρε σήμε­ρα πως περισ­σό­τε­ροι από 60.000 άνθρω­ποι έχουν…

Ανακοινώσεις
Η ΟΓΕ καταδικάζει τη νέα απροκάλυπτη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την τουρ­κι­κή εισβο­λή στη Συρία η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας ανα­φέ­ρει: «Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) καταδικάζει…