Περιήγηση: Καθαρά Δευτέρα

Κοινωνία
Δ. Κουτσούμπας: Με αισιοδοξία στον αγώνα και την πάλη για την ικανοποίηση όλων των αναγκών και δικαιωμάτων του λαού

Στην Και­σα­ρια­νή, στις εκδη­λώ­σεις που διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος για τα Κού­λου­μα, στα “Ξύλι­να”, βρέ­θη­κε σήμε­ρα ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις αναμένονται το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

  Κατά το τρι­ή­με­ρο της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας ανα­μέ­νο­νται βρο­χές στα πεδι­νά, τοπι­κές καται­γί­δες στα θαλάσ­σια τμή­μα­τα και χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα…

Κοινωνία
Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές και την Καθαρά Δευτέρα — Όλο το βράδυ ανοικτή η Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη

Όπως κάθε χρό­νο έτσι και φέτος κανο­νι­κά θα λει­τουρ­γή­σουν οι λαϊ­κές αγο­ρές ανή­με­ρα της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας ενώ οι πολί­τες θα…

Κοινωνία
Παρατείνεται το lockdown — Κλείνουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα — Καμιά αλλαγή για την Καθαρά Δευτέρα

Ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, ανα­κοί­νω­σε ότι μετά από εισή­γη­ση της επι­τρο­πής των ειδι­κών απο­φα­σί­στη­κε η ανα­στο­λή δια ζώσης…