Περιήγηση: Κατεχόμενα

Διεθνή
Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου: Καταγγέλλει την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των Κατεχομένων και τη σιωπή των αστικών κομμάτων

Την ανη­συ­χία της για την αυξα­νό­με­νη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των Κατε­χο­μέ­νων, μετά την από­φα­ση της λεγό­με­νης βου­λής των Κατε­χο­μέ­νων να παρα­χω­ρή­σει στις…

Ατέχνως
Κύπρος: Νέα ένταση και προκλήσεις από τις κατοχικές δυνάμεις

Νέα έντα­ση προ­κά­λε­σαν οι τουρ­κι­κές κατο­χι­κές δυνά­μεις στη Λευ­κω­σία, καθώς κλι­μα­κώ­νο­νται οι προ­σπά­θειες δημιουρ­γί­ας τετε­λε­σμέ­νων. Νωρίς το από­γευ­μα της Δευτέρας,…

Επικαιρότητα
Κύπρος: Πέθανε ο Τούρκος αξιωματικός που είχε διατάξει τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού

Πέθα­νε ο από­στρα­τος αντι­στρά­τη­γος του κατο­χι­κού τουρ­κι­κού στρα­τού Χασάν Κου­ντα­κτσί, ο άνθρω­πος που έδω­σε την εντο­λή να εκτε­λε­στεί εν ψυχρώ…

Ανακοινώσεις
ΑΚΕΛ: Καταδικάζει απερίφραστα την προκλητική επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα

Σε γρα­πτή δήλω­ση της Ελέ­νης Μαύ­ρου, μέλους του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου ΑΚΕΛ, σχε­τι­κά με την σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στα κατε­χό­με­να αναφέρεται:…

Διεθνή
Σπεύδει να δημιουργήσει τετελεσμένα η Τουρκία καθώς προχωράει το ιμπεριαλιστικό παζάρι

Mε τη δημιουρ­γία τετε­λε­σμέ­νων, ενό­ψει των διευ­θε­τή­σε­ων που βρί­σκο­νται στο τρα­πέ­ζι των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου, η…