Περιήγηση: Κούβα Ματάνζας

Επικαιρότητα
ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς

Υπό έλεγ­χο η πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις — Δεύ­τε­ρος πυρο­σβέ­στης νεκρός Οι αρχές της Κού­βας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα τον θάνα­το ενός…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΔΑ: Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Την αλλη­λεγ­γύη της στον κου­βα­νι­κό λαό που δοκι­μά­ζε­ται από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στις δεξα­με­νές πετρε­λαί­ου του Ματάν­σας εκφρά­ζει η Ελληνική…

Επικαιρότητα
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της ΚΕ του ΚΚΕ: Μήνυμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Κούβας για τη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σε μήνυ­μα του προς το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας για την την κατα­στρο­φή στις πετρε­λαϊ­κές εγκαταστάσεις…

Επικαιρότητα
Κούβα: Ενισχύονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στη βάση Matanzas στις γιγαντιαίες δεξαμενές “Supertanqueros”

Μια ηλε­κτρι­κή εκκέ­νω­ση προ­κά­λε­σε τη φωτιά σε βάση καυ­σί­μων στο Matanzas (5 Αυγού­στου) Πολ­λές ομά­δες δημο­σιο­γρά­φων και προ­σω­πι­κού έκτα­κτης ανάγκης…