Περιήγηση: ΚΟ Αττικής ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Αναβάλλεται για την Παρασκευή 1 Απρίλη το συλλαλητήριο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Το συλ­λα­λη­τή­ριο της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν, που…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΚΚΕ-ΚΟΑ: Κυκλοφόρησε το Λεύκωμα για την Απελευθέρωση της Αθήνας και το Δεκέμβρη του 1944

Ανά­με­σα στις πρω­το­βου­λί­ες τιμής και μνή­μης της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ, για την ανά­δει­ξη της 75ης επε­τεί­ου Απε­λευ­θέ­ρω­σης της…

Επικαιρότητα
ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ «Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ» — Σήμερα τα εγκαίνια της έκθεσης αρχειακού υλικού

Έκθε­ση πρω­τό­τυ­που αρχεια­κού υλι­κού για τις εκδό­σεις του Κόμ­μα­τος από το Αρχείο της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, διορ­γα­νώ­νει στα γραφεία…