Περιήγηση: Λιάνα Κανέλλη

Απόψεις
Ουκ άφες αυτοίς!

Γρά­φει η Λιά­να Κανέλ­λη // Παρα­μο­νές 28ης Οκτω­βρί­ου, 2016. Εθνι­κής εμβέ­λειας είναι μόνον οι τηλε­ο­πτι­κές άδειες! Μες στο κοι­νο­βού­λιο οι…

Επικαιρότητα
Λιάνα Κανέλλη: «Αν δεν πάρετε νερό… στην ξηρασία, στα τέσσερα και με τη γλώσσα έξω…»

Πού πάμε σύντρο­φε; ‑Στο αερο­δρό­μιο, απα­ντού­σε ο Χάρ­ρυ Κλυνν στα αγω­νιώ­δη υπαρ­ξια­κά ερω­τή­μα­τα του συνε­πι­βά­τη του Γ. Κακου­λί­δη, στη σκηνή…