Περιήγηση: Λιμός της Ουκρανίας

Πολιτική
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την απαράδεκτη επιχείρηση αναγνώρισης του μυθεύματος του Γολοντομόρ από το Ευρωκοινοβούλιο

Τη συλ­λο­γή υπο­γρα­φών γνω­στών ακρο­δε­ξιών κι αντι­κομ­μου­νι­στών ευρω­βου­λευ­τών σχε­τι­κά με  το λιμό στην Ουκρα­νία την περί­ο­δο 1932–1933 καταγ­γέλ­λει η Ευρωκοινοβουλευτική…

Επικαιρότητα
Ο Ουκρανικός λιμός και οι επαγγελματίες αντικομμουνιστές

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία έδω­σε αφορ­μή στα αστι­κά επι­τε­λεία να βγά­λουν ξανά απ’ το σεντού­κι της μου­χλια­σμέ­νης αντι­κομ­μου­νι­στι­κής προπαγάνδας…

Απόψεις
Ο λιμός στην Ουκρανία (Holodomor) και ο αντικομμουνισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Ο ουκρα­νι­κός όρος Holodomor ανα­φέ­ρε­ται στον σκο­πί­μως προ­κλη­θέ­ντα λιμό, το δια­βο­λι­κό σχέ­διο του στα­λι­νι­κού συστή­μα­τος που είχε…