Περιήγηση: Λογοτεχνία

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις — Έκθεση: Η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας, το σημερινό θέμα των εξετάσεων

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις — Έκθε­ση: Μία ομι­λία, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προ­στα­σί­ας των Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των, στην οποία θα ανα­φέ­ρο­νται φαινόμενα…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις — Έκθεση: Τα θέματα και oι απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις — Έκθε­ση: Από κεί­με­να των Σταύ­ρου Τσα­κυ­ρά­κη, Μαρί­λας Παπα­θα­να­σί­ου και Χρή­στου Οικο­νό­μου τα θέμα­τα στο μάθη­μα της Νεοελληνικής…

Κοινωνία
Πανελλήνιες εξετάσεις — Έκθεση: Οι απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις — Έκθε­ση: Ως είθι­σται, κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των εξε­τά­σε­ων, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσσας…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες εξετάσεις — Έκθεση: Τα θέματα στη Νεοελληνική γλώσσα — Λογοτεχνία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις — Έκθε­ση: Ως είθι­σται, κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των εξε­τά­σε­ων, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσσας…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022 — Εκθεση: Αναμενόμενα αλλά δύσκολα τα θέματα — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση: «Ανα­με­νό­με­να, αλλά δύσκο­λα» ήταν τα θέμα­τα στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενικών…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: Εκτίμηση — σχόλιο για τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα — Έκθεση

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση: «Πρε­μιέ­ρα» σήμε­ρα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων με το μάθημα…