Περιήγηση: Λωρίδας της Γάζας

Διεθνή
ΠΟΥ: Περίπου 9.000 ασθενείς πρέπει επειγόντως να μεταφερθούν για θεραπεία εκτός της Λωρίδας της Γάζας

Περί­που 9.000 ασθε­νείς από τη Λωρί­δα της Γάζας πρέ­πει να μετα­φερ­θούν από εκεί επει­γό­ντως για θερα­πεία καθώς στο παλαι­στι­νια­κό έδαφος…

Διεθνή
Τελ Αβίβ: Κοινή διαδήλωση Ισραηλινών και Παλαιστινίων απαιτώντας να σταματήσει ο πόλεμος

Εκα­το­ντά­δες Ισραη­λι­νοί και Παλαι­στί­νιοι πολί­τες του Ισρα­ήλ δια­δή­λω­σαν χθες μαζί στο Τελ Αβίβ απαι­τώ­ντας να στα­μα­τή­σει ο πόλε­μος. Δια­τρά­νω­σαν την…

Διεθνή
Eduardo Galeano _Gaza

Για να δικαιο­λο­γη­θεί, η κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία δημιουρ­γεί τρο­μο­κρά­τες: σπέρ­νει μίσος και θερί­ζει άλλο­θι. Όλα δεί­χνουν ότι αυτή η σφα­γή στη…