Περιήγηση: Μαθητές

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας για τη νέα σχολική χρονιά: Καιρός να περπατήσουμε τον δρόμο του σύγχρονου σχολείου για όλους

«Ευχό­μα­στε καλή σχο­λι­κή χρο­νιά, δημιουρ­γι­κή, αγω­νι­στι­κή σε όλο τον κόσμο της εκπαί­δευ­σης. Στους μαθη­τές που θέλουν να βρουν απα­ντή­σεις στα…

Κοινωνία
Με το “καλημέρα”

Οι χτε­σι­νές ανα­κοι­νώ­σεις των υπουρ­γεί­ων Παι­δεί­ας και Υγεί­ας, που …εντα­φιά­ζουν και τη στοι­χειώ­δη επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση για τον COVID στα σχολεία,…

Επικαιρότητα
Με ατομική ευθύνη και χωρίς μάσκα ανοίγουν τα σχολεία παρά την ανησυχία για νέο κύμα κορονοϊού

Χωρίς μάσκες, χωρίς την παρα­μι­κρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και μπό­λι­κη ατο­μι­κή ευθύ­νη, θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία ‑όπως ακρι­βώς έκλει­σαν- καθώς για…

Παιδεία
Πανελλαδικές 2022: Μέχρι την Παρασκευή η ανακοίνωση των βάσεων

Εντός της εβδο­μά­δας θα ανα­κοι­νω­θούν τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των υπο­ψη­φί­ων των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, ανα­κοί­νω­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Νίκη Κερα­μέ­ως. https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%88%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bb%ce%b9%ce%bc%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%cf%85/…

Παιδεία
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής και η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού

Τους πίνα­κες με τις Ελά­χι­στες Βάσεις Εισα­γω­γής (Ε.Β.Ε.) που αντι­στοι­χούν σε κάθε Σχο­λή ή Τμή­μα της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και τις…

Παιδεία
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις

«Πτώ­ση των βάσε­ων» ανα­μέ­νε­ται να σημειω­θεί στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, σύμ­φω­να με το φρο­ντι­στή-εκπαι­δευ­τι­κό, Γιώρ­γο Χατζη­τέ­γα. Στο 1ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο…

Παιδεία
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ανα­κοι­νώ­θη­καν το μεση­μέ­ρι της Τρί­της στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Εδώ μπο­ρεί­τε να…

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αρχές της εβδομάδας οι βαθμολογίες

Αρχές της εβδο­μά­δας που ξεκι­νά αύριο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν οι βαθ­μο­λο­γί­ες των εξε­τα­ζό­με­νων μαθη­μά­των των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων. Οι υπο­ψή­φιοι που…