Περιήγηση: Μαθητές

Παιδεία
ΟΧΙ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τεράστιο νεανικό ποτάμι στο κέντρο της Αθήνας

Ένα ενθου­σιώ­δες, τερά­στιο, νεα­νι­κό ποτά­μι, το πανελ­λα­δι­κό φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, με ποι­κι­λία συν­θη­μά­των που δια­κρί­νο­νται για την…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Δυναμικό «παρών» από χιλιάδες φοιτητές και μαθητές — Μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Μια απέ­ρα­ντη, νεα­νι­κή κοσμο­πλημ­μύ­ρα, με αμέ­τρη­τες εικό­νες αισιο­δο­ξί­ας και δύνα­μης για τη συνέ­χεια, κατέ­κλυ­σε το κέντρο της Αθή­νας.  Το μήνυμα…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Αντιδράσεις από τις δηλώσεις της Δ. Μιχαηλίδου ότι «κάνει καλό στην υγεία» να περπατάνε χιλιόμετρα οι μαθητές για το σχολείο

Σωρεία αντι­δρά­σε­ων έχει προ­κα­λέ­σει η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας, Δόμνα Μιχαη­λί­δου, η οποία προ­κει­μέ­νου να υπε­ρα­σπι­στεί τις συγ­χω­νεύ­εις σχο­λεί­ων, απα­ντώ­ντας σε σχετική…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Θ. Κοκονάς: Τα περιστατικά βίας να αντιμετωπιστούν με τους καταλλήλους επιστήμονες στα σχολεία

Τα περι­στα­τι­κά βίας και παρα­βα­τι­κό­τη­τας των ανη­λί­κων ολο­έ­να και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και δεν μπο­ρού­με να μένου­με θεα­τές, τόνι­σε ο Θανά­σης Κοκονάς,…

Παιδεία
Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της περιό­δου για την υπο­βο­λή Αιτή­σε­ων-Δηλώ­σε­ων συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2024.…

Διεθνή
Γαλλία: Ο υπουργός Παιδείας εισηγείται τη χρήση στολής στα σχολεία – Τέλος η μουσουλμανική αμπάγια

Ο γάλ­λος υπουρ­γός Παι­δεί­ας Γκα­μπριέλ Ατάλ δήλω­σε σήμε­ρα πως τάσ­σε­ται υπέρ της δοκι­μα­στι­κής χρή­σης στο­λής ή της επι­βο­λής ενδυ­μα­το­λο­γι­κού κώδικα…