Περιήγηση: Μ. Καραγάτσης

Πεζογραφία
Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν» — Οι πρωταγωνιστές «αλλαξοπιστούν» μετά την πρώτη έκδοση (Μέρος 2ο)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Μ. Καρα­γά­τσης, όντας ένας αστός λογο­τέ­χνης, τον οποίο, όμως, ποτέ δεν κέρ­δι­σε ολο­κλη­ρω­τι­κά η τάξη…

Πρόσωπα
Μ. Καραγάτσης

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Μ. Καρα­γά­τσης, αστός και κοσμο­πο­λί­της, γεν­νή­θη­κε το 1908 στην Αθή­να. Πέθα­νε στις 14 Σεπτέμ­βρη 1960.…