Περιήγηση: Νίκος Λαρδάς

Επικαιρότητα
Ν. Λαρδάς: Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το λαό της Ικαρίας από θέση μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης

Τη μάχη της επα­νε­κλο­γής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης έδω­σε στην Ικα­ρία ο Νίκος Λαρ­δάς μέχρι τελευ­ταία στιγ­μή, απέ­να­ντι σε ένα ενιαίο…

Σκίτσα
Την Κυριακή εκλέγουμε ξανά τους αγωνιστές δημάρχους: Πελετίδη, Σϊμο. Λαρδά, Σελέκο, Σταμούλο

Σε πέντε δήμους (Ικα­ρία, Πάτρα, Χαϊ­δά­ρι, Πετρού­πο­λη, Και­σα­ρια­νή)  κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι αντι­με­τω­πί­ζουν υπη­ρέ­τες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και εκπρο­σώ­πους επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η…

Επικαιρότητα
Ικαρία: Θα συνεχιστεί η αγωνιστική αποτελεσματική πορεία ή θα εκλεγεί δήμαρχος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στο Νίκο Λαρδά

Κάλε­σμα προς τους αγω­νι­στές και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους του νησιού απευ­θύ­νει με ανοι­χτή επι­στο­λή του ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή…

Επικαιρότητα
Περιφερειακές εκλογές 2019: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 4ο Γυμνά­σιο Αγ. Αναργύρων…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Ο Νίκος Λαρδάς υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Ικαρία — Η Αγλαΐα Κυρίτση υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού και μαχη­τι­κό­τη­τας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τετάρ­τη 9/1 στην κατά­με­στη αίθου­σα του Π.Δημαρχείου Αγ.Κηρύκου η πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της…