Περιήγηση: Ναπολέων Βοναπάρτης

Πρόσωπα
Ναπολέων Βοναπάρτης

Στις 15 Αυγού­στου 1769 γεν­νιέ­ται ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της. Υπήρ­ξε μεγά­λη πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα. Δια­τέ­λε­σε πρώ­τος ύπα­τος αρμο­στής της Γαλλικής…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

1473 γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας 1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλεμο,…