Περιήγηση: Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον Γράμμο

Επικαιρότητα
Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον Γράμμο: Μια ολόκληρη πολιτεία κρυμμένη στο δάσος

Με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες απο­κά­λυ­ψης και ανά­δει­ξης των κτι­ρια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων. Περί­που μισή ώρα οδι­κώς από το Νεστό­ριο υψώνεται…