Περιήγηση: Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον Γράμμο

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μια οφειλόμενη πρώτη απάντηση στο ντοκιμαντέρ “365 ΣΤΙΓΜΕΣ” για τον Γράμμο και τα χωριά του Εμφυλίου

Παρα­κο­λου­θή­σα­με με περισ­σό ενδια­φέ­ρον το ντο­κι­μα­ντέρ για τον Γράμ­μο και τα χωριά του Εμφυ­λί­ου που προ­βλή­θη­κε στις 8/1/2024 στην ΕΡΤ.…

Επικαιρότητα
Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον Γράμμο: Μια ολόκληρη πολιτεία κρυμμένη στο δάσος

Με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες απο­κά­λυ­ψης και ανά­δει­ξης των κτι­ρια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων. Περί­που μισή ώρα οδι­κώς από το Νεστό­ριο υψώνεται…