Περιήγηση: Νόμπελ Ειρήνης

Διεθνή
Νόμπελ Ειρήνης: Βραβεύτηκε η Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί για τις ενέργειές της κατά της «εθνικής ασφάλειας του Ιράν»

Η Ιρα­νή Ναρ­γκίς Μοχα­μα­ντί, υπέρ­μα­χος των δικαιω­μά­των των γυναι­κών στο Ιράν που κρα­τεί­ται σε φυλα­κή, βρα­βεύ­ε­ται με το Νόμπελ Ειρή­νης 2023,…

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ στηρίζει την Έκκληση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στους Κουβανούς γιατρούς

Το ΚΚΕ, η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή του Ομά­δα στη­ρί­ζουν το αίτη­μα της Ελλη­νι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για την από­δο­ση του Νόμπελ Ειρήνης…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Στηρίζει την πρωτοβουλία για την απονομή Νόμπελ Ειρήνης στις Κουβανικές ιατρικές μπριγάδες

Με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφρά­ζει την στή­ρι­ξη του στην καμπά­νια για την απο­νο­μή του…