Περιήγηση: Οικονομία

Διεθνή
ΟΟΣΑ: Βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας φέτος

Επι­βρά­δυν­ση της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας δια­πι­στώ­νει σε νέα έκθε­σή του ο ΟΟΣΑ, εκτι­μώ­ντας αφε­νός ότι οι δια­δο­χι­κές αυξή­σεις των επι­το­κί­ων επι­βα­ρύ­νουν την κατά­στα­ση και αφετέρου…

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα σε Φυσική και Οικονομία – Βατά τα θέματα στην Ιστορία

Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π. Σπου­δών Οικονομίας…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις 2023: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π.…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π.…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στην Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Οικο­νο­μία (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ της Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής…

Ατέχνως
Πανελλαδικές 2023: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π.…

Οικονομία
«Πολεμική οικονομία»

Οι ιαχές για πέρα­σμα της ευρω­παϊ­κής «αμυ­ντι­κής» βιο­μη­χα­νί­ας σε λει­τουρ­γία «πολε­μι­κής οικο­νο­μί­ας», με τις οποί­ες παρου­σί­α­σε προ­χτές η Κομι­σιόν το…

Επικαιρότητα
Οι γενικευμένες κρατικοποιήσεις εντός του καπιταλισμού: Κριτικές παρατηρήσεις

Οι προ­τά­σεις μετα­βα­τι­κού («αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κού») προ­γράμ­μα­τος, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της «Πρω­το­βου­λί­ας για την Ενω­τι­κή Κίνη­ση της Ριζο­σπα­στι­κής και Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς», αποτελούν…