Περιήγηση: Οικονομία

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Οικονομία

Πανελ­λή­νιες 2022:  Σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα δια­γω­νι­ζό­με­νοι σε Ιστο­ρία, Φυσι­κή, Οικο­νο­μία. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   ΟΙ…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Ολοκληρώνουν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ με Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Πανελ­λή­νιες 2022:  Σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα δια­γω­νι­ζό­με­νοι σε Ιστο­ρία, Φυσι­κή, Οικο­νο­μία. Οι εξε­τά­σεις άρχι­σαν στις 8:30…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Ολοκληρώνουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ με Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Πανελ­λή­νιες 2022:  Αύριο οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα δια­γω­νι­ζό­με­νοι σε Ιστο­ρία, Φυσι­κή, Οικο­νο­μία. Οι εξε­τά­σεις άρχι­σαν στις 8:30…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: : «Βατά» τα θέματα σε Ιστορία, Οικονομία, «δυσκολίες» σε Φυσική — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2021: «Βατά» χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από τους καθη­γη­τές του Κοι­νω­νι­κού Φρο­ντι­στη­ρί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, οι οποί­οι σχο­λί­α­σαν για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σημε­ρι­νά θέματα…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία ολοκληρώνουν οι μαθητές ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ ολο­κλη­ρώ­νουν αύριο, Τρί­τη, τις εξε­τά­σεις στα μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού, δίνο­ντας Ιστο­ρία, Φυσι­κή και Οικο­νο­μία. Η…

Οικονομία
Οι φοροαπαλλαγές υπέρ του κεφαλαίου δεν βοηθούν την οικονομία: Η κατάρρευση της θεωρίας του «trickle-down»

Έναν απ’ τους μεγά­λους μύθους της φιλε­λεύ­θε­ρης οικο­νο­μί­ας καταρ­ρί­πτει νέα έρευ­να σύμ­φω­να με την οποία οι φορο­α­παλ­λα­γές υπέρ των οικονομικά…