Περιήγηση: Πίνακες ζωγραφικής

Εικαστικές Τέχνες
Ζωγραφική: Γιούρι Νεπρίντσεφ, ο δημοφιλέστερος ζωγράφος του Σοβιετικού — Ρωσικού λαού.

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα  Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια. Γιού­ρι Νεπρίν­τσεφ (ρωσικά‑Ю́рий Миха́йлович Непри́нцев), ο Σοβιε­τι­κός κι αργό­τε­ρα Ρώσος ζωγρά­φος και ακα­δη­μαϊ­κός, που αγαπήθηκε…

Εικαστικές Τέχνες
Ελεύθερα στο Διαδίκτυο, αριστουργήματα από μουσεία του Παρισιού

Εκα­τό χιλιά­δες ψηφια­κές ανα­πα­ρα­γω­γές αρι­στουρ­γη­μά­των τέχνης ελεύ­θε­ρες στο Δια­δί­κτυο. Δωρε­άν και χωρίς περιο­ρι­σμούς. Αυτό ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη η Paris Musées,…