Περιήγηση: Πινοσέτ

Διεθνή
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Πινοτσέτ

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Χιλής διέ­τα­ξε την Παρα­σκευή την κατά­σχε­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων αξί­ας 1,6 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων που ανή­καν στον πρώην…