Περιήγηση: Πληθωρισμός

Κοινωνία
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Πρόβλημα διαβίωσης των φτωχών νοικοκυριών λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα

Υπό την αίρε­ση της ανά­κτη­σης της επεν­δυ­τι­κής βαθ­μί­δας θεω­ρεί ότι τίθε­νται οι «προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες» της κυβέρ­νη­σης το Γρα­φείο Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της…

Οικονομία
Κάθε μέρα και ακριβότερα τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης — Στο 14,3% ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής

Ο πλη­θω­ρι­σμός στα τρό­φι­μα και στα είδη δια­τρο­φής κινή­θη­κε εκ νέου ανο­δι­κά κατά 14,3%. Ειδι­κό­τε­ρα, μέσα σε ένα έτος (Μάρ­τιος 2023…