Περιήγηση: Ποίηση

Εκδηλώσεις
Βέροια: Ποιητικός Πυρήνας — Μια γιορτή για την Ποίηση και την Άνοιξη

Σας προ­σκα­λού­με να γιορ­τά­σου­με μαζί την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Ποί­η­σης, με ανά­γνω­ση ποι­η­μά­των, δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση και τρα­γού­δια για την Άνοι­ξη, την…