Περιήγηση: Ποινές

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα των ποινών — Συνολικά η πρόταση της Εισαγγελέως ανά υπόθεση — Τα επόμενα βήματα

Στις 12 το μεση­μέ­ρι το δικα­στή­ριο θα ανα­κοι­νώ­σει την από­φα­ση για τις ποι­νές που θα επι­βά­λει στους κατα­δι­κα­σθέ­ντες για την…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Πιο κοντά στην ανακοίνωση της τιμωρίας οι καταδικασθέντες- Σήμερα η πρόταση επί των ποινών

Αντι­μέ­τω­πη με τις ανώ­τα­τες προ­βλε­πό­με­νες ποι­νές είναι πλέ­ον η διευ­θυ­ντι­κή ομά­δα και μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που δεν έλα­βαν ελαφρυντικό…